ក្រុមការងាររបស់យើងប្រទេសកម្ពុជា

Claire Anne Conan_WFP Representative

Claire Anne Conan

WFP
អ្នកតំណាង និងនាយិកាប្រចាំប្រទេស

Dmitry Frischin

UN Volunteers
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
 
UNEP_Georgina Lloyd

Georgina Lloyd

UNEP
អ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ ផ្នែកច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចបរិស្ថាន
 
Giuseppe De Vincentiis_Head of UNHCR

Giuseppe De Vincentiis

UNHCR
អ្នកតំណាងការិយាល័យ UNHCR Thailand & MCO
 
 
 
Kristin Parco, IOM Chief of Mission

Kristin Parco

IOM
ប្រធានបេសកកម្ម | អ្នកសម្របសម្រួលស្តីទី អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេស
Rebekah Bell

Rebekah Bell

FAO
អ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេស
 
Sarah Knibbs

Sarah Knibbs

UN Women
ប្រធានស្តីទីការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាសុី និងប៉ាសុីហ្វិក
umar

Sardar Umar Alam

UNESCO
អ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេស
 
Will Parks

Will Parks

អង្គការយូនីសេហ្វ
នាយកប្រចាំប្រទេស