ក្រុមការងាររបស់យើងប្រទេសកម្ពុជា

Claire Anne Conan_WFP Representative

Claire Anne Conan

WFP
អ្នកតំណាង និងនាយិកាប្រចាំប្រទេស

Dmitry Frischin

UN Volunteers
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
 
UNEP_Georgina Lloyd

Georgina Lloyd

UNEP
អ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ ផ្នែកច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចបរិស្ថាន
 
Giuseppe De Vincentiis_Head of UNHCR

Giuseppe De Vincentiis

UNHCR
អ្នកតំណាងការិយាល័យ UNHCR Thailand & MCO
 
 
 
Graeme Buckley

Graeme Buckley

ILO
នាយកប្រចាំប្រទេស
 
James Lynch

James Lynch

UNHCR
អ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់
 
Jeremy Douglas_Regional Representative of UNODC

Jeremy Douglas

UNODC
អ្នកតំណាងប្រចាំតំបន់ ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងប៉ាស៊ីហ្វិក
 
Kristin Parco, IOM Chief of Mission

Kristin Parco

IOM
ប្រធានបេសកកម្ម | អ្នកសម្របសម្រួលស្តីទី អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេស
Paul Martin

Paul Martin

UNODC
ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំតំបន់
 
Rebekah Bell

Rebekah Bell

FAO
អ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេស
 
Sarah Knibbs

Sarah Knibbs

UN Women
ប្រធានស្តីទីការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាសុី និងប៉ាសុីហ្វិក
umar

Sardar Umar Alam

UNESCO
អ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេស
 
Will Parks

Will Parks

អង្គការយូនីសេហ្វ
នាយកប្រចាំប្រទេស