ទំនាក់ទំនងសម្រាប់សារព័ត៌មាន

Bunly Meas

Bunly Meas

អង្គការយូនីសេហ្វ
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង
 
Chou_WFP

Chou Chea

WFP
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងរបាយការណ៍
 
Giuseppe De Vincentiis_Head of UNHCR

Giuseppe De Vincentiis

UNHCR
អ្នកតំណាងការិយាល័យ UNHCR Thailand & MCO
 
 
 

Marta Walkowiak

IOM
មន្រ្តីផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី និងទំនាក់ទំនង
 
Sakphouseth_Meng (IFAD)

Sakphouseth Meng

IFAD
មន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំប្រទេស
 
Samruol_UNDP

Samruol Im

UNIDO
មន្ត្រីទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ នៃគម្រោង CAPFISH-Capture
 

Sophorn Tun

ILO
អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស
 
Sreysros Keo_Photo Profile

Sreysros Keo

RCO
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកការគាំទ្រ
 

Susan Beccio

IFAD
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងប្រចាំតំបន់
 
Suzana_UNFPA

Suzana Sorinchan

UNFPA
មន្រ្តីឯកទេសផ្នែកស្វែងរកការគាំទ្រ និងភាពជាដៃគូ