ចូរយើងចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) គឺជាឯកសារគម្រោងផែនការដើម្បីសម្រេចបាននូវអនាគតដ៏ល្អប្រសើរ និងចីរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ វាគឺជាការអំពាវនាវឱ្យចាត់វិធានការជាសាកល ដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ ការពារភពផែនដី និងធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានសន្តិភាព និងវិបុលភាព។ សូមស្វែងយល់បន្ថែម និងចាត់វិធានការ។

ចូលរួមថ្ងៃនេះ

ដើម្បីជួយយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ សូមស្វែងយល់ពីវិធីផ្សេងៗដែលអ្នកអាចចូលរួមបាន។

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចចូលរួមបាន