ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរធ្វើតេស្ត?

នៅជុំវិញពិភពលោក មនុស្សចំនួន ៣៧ លាននាក់កំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន ប៉ុន្តែមួយភាគបួននៃពួកគេមិនដឹងថាពួកគេមានផ្ទុកមេរោគនោះទេ។

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UN

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

សុខភាព និងសុខុមាលភាពមាំមួន
សមភាពយេនឌ័រ

អំពីគំនិតផ្តួចផ្តើម