រឿងរ៉ាវ

អង្គការសហប្រជាជាតិមិនពាក់ព័ន្ធ ជួយគាំទ្រ ក៏ដូចជារៀបចំ ឬសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០២២នេះឡើយ

25 May 2022

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

RCO
ការិយាល័យប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ