រឿងរ៉ាវ

ការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងភាពធន់នៅប្រទេសកម្ពុជា

25 April 2023
ចំណងជើង៖ Annual UN and Prime Minister Dialogue | 28 March 2023 at Council of Ministers.

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

RCO
ការិយាល័យប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ