រឿងរ៉ាវ

ទាញយកប្រយោជន៍ពីព្រះអាទិត្យ៖ កំណើននិន្នាការប្រកបដោយសក្តានុពលនៃការហាលសម្ងួតត្រី នឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើង

15 June 2023
រូបថត៖ ©UNIDO Cambodia

សរសេរដោយ

Samruol_UNDP

Samruol Im

UNIDO
មន្ត្រីទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយ នៃគម្រោង CAPFISH-Capture
 

បណ្ឌិត សេតធី ស៊ីថារ៉ាម៉ា ថមបាធូ

UNIDO
ប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស របស់ UNIDO សម្រាប់គម្រោង CAPFISH-Capture
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UNIDO
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ