គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
12

ការប្រើប្រាស់ និងការផលិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ធានាឱ្យមានចីរភាពក្នុងទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្ម