ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨

19 November 2019

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
UN-OHCHR
UNAIDS
យូអិនឌីភី
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
អង្គការយូនីសេហ្វ
UNOPS
WFP
WHO
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក1563

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ