គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
2

គ្រោះអត់ឃ្លានស្មើសូន្យ

បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន សម្រេចឱ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងលើកកម្ពស់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព