រឿងរ៉ាវ

តើការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់អាចជួយគ្រួសារមួយឱ្យជម្នះគ្រោះតក់ស្លុតជាច្រើនបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

03 March 2022
រូបថត៖ ©WFP/KhunMonalisa/2021

សរសេរដោយ

Chou_WFP

Chou Chea

WFP
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងរបាយការណ៍
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

WFP
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសហប្រជាជាតិ

អង្គភាពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

GIZ
German Technical Cooperation

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ