គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
3

សុខភាព និងសុខុមាលភាពមាំមួន

ធានាឱ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សគ្រប់រូប និងគ្រប់វ័យ