រឿងរ៉ាវ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកពង្រឹងសុវត្ថិភាពសុខភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងនាពេលអនាគត

14 June 2023

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

IOM
អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ
UNFPA
មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន
អង្គការយូនីសេហ្វ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
WHO
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ