គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
10

កាត់បន្ថយវិសមភាព

កាត់បន្ថយវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេស និងក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសនានា