រឿងរ៉ាវ

អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា ប្រទេសកម្ពុជាមានជំហរក្នុងការបញ្ចូលក្រុមអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងសង្គម

31 March 2023
ចំណងជើង៖ LGBTG Community's Dance during celebration for 4th year anniversary of "Love is Diversity"
រូបថត៖ ©UNinCambodia/SreysrosKEO

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UN-OHCHR
បេសកកម្មរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទិ្ធមនុស្ស

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ