គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
5

សមភាពយេនឌ័រ

សម្រេចសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី និងកុមារីទាំងអស់