រឿងរ៉ាវ

ជំនួយសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការងារ ជួយគ្រួសារដែលមានតម្រូវការមូលដ្ឋានបំផុត ចំពេលមានជំងឺរាតត្បាត

23 June 2022
ចំណងជើង៖ Yoeum Khorn participating in rehabilitating an irrigation and construction of three intake structures at Ou Romdeng’s irrigation scheme in Soth Nikum district supported by the project
រូបថត៖ ©FAOCambodia/TetChan

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

FAO
អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ