គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
8

ការងារសមរម្យ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន មានមុខរបរពេញលេញ និងផលិតភាព និងមានការងារសមរម្យ សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប