រឿងរ៉ាវ

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តាំងយូ៖ ការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្ស និងភពផែនដី

13 July 2023
រូបថត៖ ©UNinCambodia/SreysrosKEO/2023

សរសេរដោយ

Sreysros Keo_Photo Profile

Sreysros Keo

RCO
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកការគាំទ្រ
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

RCO
ការិយាល័យប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ
យូអិនឌីភី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ