គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
13

សកម្មភាពបរិស្ថាន

ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា