រឿងរ៉ាវ

អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) ធ្វើពិធីប្រគល់សម្ភារៈ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាយការណ៍ប្រកបដោយតម្លាភាពអំពីផែនការរួមចំណែករបស់ជាតិ (NDC)

18 September 2023
រូបថត៖ ©FAO Cambodia

សរសេរដោយ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

FAO
អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ