គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
17

ភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចគោលដៅ

ពង្រឹងមធ្យោបាយអនុវត្តនានា និងបង្កើតភាពរស់រវើកនៃភាពជាដៃគូសាកល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ទីតាំងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗរបស់យើងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនេះ