រឿងរ៉ាវ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្តល់សុពលភាពលើ សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨

25 September 2023

សរសេរដោយ

Sreysros Keo_Photo Profile

Sreysros Keo

RCO
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកការគាំទ្រ
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

FAO
អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
IFAD
មូនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
ILO
អង្គការអន្តរជាតិសខាងការងារ
IOM
អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ
UN-OHCHR
បេសកកម្មរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទិ្ធមនុស្ស
RCO
ការិយាល័យប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ
UN Women
ការិយាល័យភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី
UN-Habitat
កម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លំនៅដ្ឋានមនុស្សជាតិ
UNAIDS
កម្មវិធីសហប្រជាជាតិរួមគ្នា ស្តីពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍
UNODC
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនសហប្រជាជាតិ
យូអិនឌីភី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
UNEP
កម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិ
UNESCO
អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និង វប្បធម៌ នៃសហប្រជាជាតិ
UNFPA
មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន
UNHCR
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន
អង្គការយូនីសេហ្វ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
UNIDO
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម
UNODC
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម
UNOPS
United Nations Office for Project Services
UN Volunteers
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
WFP
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសហប្រជាជាតិ
WHO
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ