គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
7

ថាមពលស្អាតដែលមានតម្លៃសមរម្យ

ធានាឱ្យទទួលបានថាមពលដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសទំនើប ប្រកបដោយចីរភាព អាចជឿជាក់បាន និងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប