ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លទ្ធផលរួមគ្នារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

10 April 2023

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

RCO

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក605
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក574

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ