គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
4

ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព

ធានាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព បរិយាបន្ន និងសមធម៌ និងលើកកម្ពស់កាលានុវត្តភាពសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប