រឿងរ៉ាវ

ដំណើររបស់ រឹទ្ធ ទាវ៖ ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនកម្ពុជានៅកន្លែងធ្វើការ និងលើសពីនេះ

13 June 2023

សរសេរដោយ

Sreysros Keo_Photo Profile

Sreysros Keo

RCO
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកការគាំទ្រ
 

SOU Socheata

ILO
National Project Coordinator Decent Employment for Youth in Cambodia
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

ILO
អង្គការអន្តរជាតិសខាងការងារ
UNESCO
អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និង វប្បធម៌ នៃសហប្រជាជាតិ
អង្គការយូនីសេហ្វ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
UNIDO
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ