ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ក្រប​ខណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣

01 March 2020

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
UN-OHCHR
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNODC
UNCTAD
យូអិនឌីភី
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
អង្គការយូនីសេហ្វ
UNIDO
UNODC
UNOPS
UN Volunteers
WFP
WHO

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

The Royal Government of Cambodia
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក2324

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ