គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
6

ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

ធានាឱ្យមានទឹកនិងអនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងទឹកនិងអនាម័យប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់គ្នា