គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
11

ទីក្រុង និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ធ្វើឱ្យទីក្រុង និងទីកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ប្រជាជន មានលក្ខណៈបរិយាបន្ន សុវត្ថិភាព ធន់ និងមានចីរភាព