គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
14

ជីវិតក្រោមទឹក

អភិរក្ស និងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពនូវមហាសមុទ្រ សមុទ្រ និងធនធានសមុទ្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព