រឿងរ៉ាវ

ជីវិតក្រោយមកពីប្រទេសថៃ៖ រឿងរ៉ាវរបស់ស្រ្តីចំណាកស្រុកដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩

04 January 2022
ចំណងជើង៖ Sreymom is tending to her vegetable garden.
រូបថត៖ ©IOMCambodia/RachanaCHETHA/2021

សរសេរដោយ

Marta Walkowiak

IOM
មន្រ្តីផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី និងទំនាក់ទំនង
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

IOM
អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ