រឿងរ៉ាវ

វិថីបញ្ចប់ជំងឺអេដស៍គឺពិតជាមាន ... តើយើងស្ថិតនៅលើវិថីនេះឬនៅ?

14 July 2023

សរសេរដោយ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UNAIDS
កម្មវិធីសហប្រជាជាតិរួមគ្នា ស្តីពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ