រឿងរ៉ាវ

ការផ្តល់អំណាចសហគមន៍៖ កម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍របស់កម្ពុជា

01 December 2023

សរសេរដោយ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UNAIDS
កម្មវិធីសហប្រជាជាតិរួមគ្នា ស្តីពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍

អង្គភាពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

AAK
Agulhas Applied Knowledge

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ