រឿងរ៉ាវ

ជំនួយកូវីដ-១៩ តាមរយៈការផ្តល់របបអាហារសម្រាប់យកទៅផ្ទះ៖ សាច់រឿងអំពីចុងភៅប្រចាំសាលា

03 June 2021

សរសេរដោយ

Chou_WFP

Chou Chea

WFP
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង និងរបាយការណ៍
 

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

WFP
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសហប្រជាជាតិ

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ