សុន្ទរកថា

Workshop on Sharing Experience and Dissemination of a Smart City Concept for Sihanoukville

09 December 2021

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

APDIM – UN ESCAP
Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme