សុន្ទរកថា

Wreath -Laying Ceremony | Training School for Multinational Peacekeeping Forces (PKO), Kampong Speu Province

26 May 2022

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

RCO
United Nations Resident Coordinator Office