សុន្ទរកថា

សប្តាហ៍គាំពារសង្គម ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ | សន្និសីទកម្រិតខ្ពស់៖ ការគាំពារសង្គមពេញមួយវដ្តជីវិត

15 February 2022

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

ILO
អង្គការអន្តរជាតិសខាងការងារ
យូអិនឌីភី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការយូនីសេហ្វ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
WHO
អង្គការសុខភាពពិភពលោក