សុន្ទរកថា

Technical Group Meeting on Gender Based Violence and the Kick-off Event for Celebrating 16 Days of Activism to End Violence Against Women 2021

23 November 2021

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
United Nations Population Fund