ការបោះពុម្ពផ្សាយ

SIHANOUKVILLE FOR ALL: Promoting Smart, Sustainable, and Inclusive City

05 January 2022

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

UN-OHCHR
UN-Habitat

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

UN Trust Fund for Human Security
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក475
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក375

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ