សុន្ទរកថា

Humanitarian Response Forum (HRF) Annual Meeting

28 January 2022

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

WFP
World Food Programme

អង្គភាពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

DCA
DanChurchAid