សុន្ទរកថា

3rd Programme Steering Committee Meeting of “Decent Employment for Youth in Cambodia – DEY Phase II”

08 February 2022

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

ILO
International Labour Organization
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization