រឿងរ៉ាវ

Empowering Women in Industrial Development in Cambodia: Phearom’s Journey

15 September 2021

សរសេរដោយ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ