សុន្ទរកថា

UN Joint Programme on Returning Migrants Launch ceremony

09 May 2022

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

IOM
International Organization for Migration
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund
WHO
World Health Organization