ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Joint Statement of United Nations Nutrition (UNN) Cambodia

21 July 2022

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

FAO
អង្គការយូនីសេហ្វ
WFP
WHO
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក461
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក206

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ