ការបោះពុម្ពផ្សាយ

UN Cambodia Socio-economic Response to COVID-19 Framework Summary

03 February 2021
SERF Summary_Cover Page

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

RCO

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

UN Country Team in Cambodia
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក463

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ