ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Annual Results Report 2020 Cambodia

19 April 2021

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
UN-OHCHR
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNODC
UNCTAD
យូអិនឌីភី
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
អង្គការយូនីសេហ្វ
UNIDO
UNODC
UNOPS
UN Volunteers
WFP
WHO

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

The Royal Government of Cambodia
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក814

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ