ការបោះពុម្ពផ្សាយ

Annual Results Report 2021 Cambodia

26 July 2022

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ

APDIM – UN ESCAP
FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
UN-OHCHR
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNODC
យូអិនឌីភី
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
អង្គការយូនីសេហ្វ
UNIDO
UNODC
UNOPS
UN Volunteers
WFP
WHO

បោះពុម្ពផ្សាយដោយសហការជាមួយ

The Royal Government of Cambodia
File type: PDF
ចំនួននៃការទាញយក1162

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ