រឿងរ៉ាវ

Moving beyond the silos for sustainable development in Cambodia

24 April 2019
ចំណងជើង៖ Sarah Knibbs, UN Women Country Representative (a.i.)
រូបថត៖ © UN Cambodia

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ