រឿងរ៉ាវ

Transforming Leadership for Sustainable Development in Cambodia

20 April 2019
SDG Leadership Lab participants pose for a photo at the end of a successful week of co-creation and co-designing for young people in Cambodia.
ចំណងជើង៖ SDG Leadership Lab participants pose for a photo at the end of a successful week of co-creation and co-designing for young people in Cambodia.
រូបថត៖ © UN Cambodia

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IAEA
International Atomic Energy Agency
IFAD
International Fund for Agricultural Development
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNEP
United Nations Environment Programme
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ